Campbells from the wild / Дикие хомячки Кэмпбелла | HAMSTER.RU

Campbells from the wild / Дикие хомячки Кэмпбелла

Тема в разделе "INTERNATIONAL FORUM - ARCHIVE", создана пользователем Martin Braak, 5 фев 2006.

 1. Martin Braak

  Martin Braak New Member

  Сообщения:
  160
  Hallo allemaal,

  Zoals iedereen af en toe hier had kunnen lezen hebben René Bastiaans en ik wildvang Russen en Campbelli's gekregen vanuit Rusland. Omdat wij hun in Rusland hadden geholpen, vroegen ze aan mij wat ze terug konden doen. Ik heb toen om wildvang gevraagd en dat hebben wij gekregen. Daarvoor ben ik bijzonder blij!

  Waarom wil ik zo graag wildvang? Ik wilde enorm graag wildvang om mensen te laten zien hoe die eruit zien en voor mij om te kijken wat nu de detail-verschillen zijn. Ik heb jaren geleden bij de Vereniging Exocotische Zoogdieren wildvang Campbelli's en wildvang Russen gezien en vooral de Russen waren oerlelijk en leken niet op de daagse Rus.

  Een tweetal weken geleden ben ik bij René langs geweest om de wildvang Campbelli's en Russen te bekijken en op te halen. René had ze bij Marina opgehaald (Marina nogmaals dank he voor al het regelen!). Wat ik toen direct zag, is dat de Campbelli's verschillend uitzagen. René begon vrolijk te vertellen dat ze uit een verschillend gebied kwamen en dat..... Maar ik begon direct van ow-nee-shit!.

  Goed, laat ik eerst de foto's neerzetten zodat jullie gerust de foto's kunnen bekijken. Bekijk eerst de foto's en lees dan de rest!


  Привет всем!

  Как все из вас уже имели возможность прочитать, мы с Рене получили диких джунгариков и кэмпбеллов из России. Так как мы помогли им, они помогли нам. Я просил диких хомячков и теперь мы получили их. Я просто счастлив!

  Почему я так хотел дикарей? Я мечтал о них, чтобы показать людям, как эти хомячки выглядят и чтобы выяснить для себя их детальные отличия от «наших». Много лет назад я видел в Организации Экзотических Млекопитающих диких кэмпбеллов и джунгариков и именно джунгарики были очень страшненькие и не были похожи на хорошо известных нам хомячков.

  Пару недель назад я был у Рене, чтобы посмотреть дикарей и забрать себе «своих». Рене забрало их у Марины (ей еще раз спасибо за организацию доставки). Я сразу заметил, что кэмпбеллы очень отличаются друг от друга. Рене радостно сообщил, что они прибыли из различных районов обитания и что...

  Хорошо, сначала я покажу вам фотографии. Сначала посмотрите их, потом читайте дальше!

  Suomennos:
  Terveisiä kaikille!
  Kaikilla teistä oli jo mahdolisuus lukea, miten me Renen kanssa saimme normaalitalvikot ja campbellit Venäjältä. Koska me autoimme heitä, siksi he auttoivat meitä. Halusin normaalitalvikkoja ja nyt sain niiden. Olen niin onnellinen!
  Miksi minä niin halusin normaalitalvikkoja? Haaveilin niistä näyttäkseni ihmisille kuin sellaiset hamsterit ovat näköisesti ja selvittäkseni itselleni niiden yksityiskohtaiset erot “hamstereistämme”. Monta vuotta sitten näin normaalitalvikot ja normaalicampbellit Eksottisien Eläimien Yhdityksessä ja varsinkin talvikot olivat oikein hirveät ja ne eivät olleet näköisesti kuin hamsterit, mitkä me kaikki tiedämme.
  Pari vikkoa sitten kävin Renen luokse katselemassa normaaleja ja ottamassa minun hamsterit pois itselleni. Rene otti niiden Marinalta pois (kiitos hänelle taas toimittamisen niiden perille järjestämisestä). Heti huomasin, että campellit eroavat toisistaan. Rene sanoi iloisesti, että ne tulivat eriläisistä aluista ja että...
  No hyvä, ensiksi näytän teille kuvat. Katsokaa niitä ja lukekaa edelleen!


  Campbelli's uit Altai:
  Кэмпбеллы с Алтая:
  Cambellit Altaista:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Campbelli's uit Mongolië:
  Кэмпбеллы из Монголии:
  Campbellit Mongoliasta:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Russen uit Novorossijsk:
  Джунгарики из Новороссийска:
  Talvikot Novorossijskista:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Al de dieren hierboven zijn volwassen en zijn F1 van wildvang; dus niet rechtstreeks wildvang. Wel zuiver gehouden qua gebied.
  Все животные взрослые и являются детьми отловленных в природе; т.е. не сами отловленные. Но чистые по расе относительно района рождения.

  Suomennos:
  Kaikki eläimet ovat aikuiset ja ne ovat löytty luonnosta eläimien jälkeläiset eli ne itse eivät löytty luonnosta. Mutta ne ovat puhtaat syntymäpaikan suhteen.


  Een plaatje van gebied waar de Campbelli's zijn gevangen:
  Картинка района гдe были пойманы Кэмпбеллы:
  Aluen kuva, mistä campbellit olivat löytty:


  Als je boven hebt bekeken en goed naar de verschillen hebt gekeken, dan lees gerust verder!

  Если вы прочитали все выше и посмотрели различие хомячков на фотографиях, читайте дальше!

  Suomennos:
  Jos olette lukeneet kaiken edellä ja katsoneet hamstereiden eroja kuvissa, niin lukekaa edelleen!


  De Russische dwerghamster is door de geleerden als eerste Phodopus-dwerghamster ontdekt. De heer P. Campbelli heeft de Campbelli later ontdekt en vond dit een ondersoort van de Russische dwerghamster. De latijnse namen waren toen Phodopus sungrus sungrus voor de Russische dwerghamster en Phodopus sungrus campbelli voor de Campbelli dwerghamster. In 1984 zijn de latijnse namen gewijzigd. Dit omdat er genetisch materiaal van de twee soorten zijn vergeleken en er duidelijk grote verschillen waren. Zo is de Y chromosoom iets anders en de Campbelli dwerghamster kent twee X-chromosomen.

  Джунгарский хомячок был обнаружен учеными как первый Phodopus. Господин P. Campbelli позже обнаружил «хомячков кэмпбелла» и думал сначала что это подвид джунгарика. Латинские имена были тогда Phodopus sungrus sungrus для джунгарика и Phodopus sungrus campbelli для кэмпбелла. В 1984 году латинские названия были изменены. Это случилось потому что сравнили генетический материал двух сортов и обнаружили заметные отличия. Так, Y-хромосома немного другая и кэмпбелл имеет два сорта Х-хромосомы.

  Suomennos:
  Tiedemiehet löysivät talvikon kuin ensimmäisen Phodopus. Sitten herra P. Campbelli löysi ”campellihamsterit” ja ensiksi hän luuli, että se on talvikon laji. Latinat nimet olivat Phodopus sungrus sungrus talvikolle ja Phodopus sungrus campbelli cambellille. V.1984 latinat nimet muuttuivat. Se tapahtui, koska verrattiin geneettista materiaa ja nähtiin suuret erot. Niin, Y- kromosomi on vähän eri ja campbellilla on kaksi Х- kromosomin lajia.


  Een plaatje:
  Картинка:
  Kuva:


  Hard op denkend:
  Als wij naar onze Campbelli's kijken die wij fokken, dan lijken deze heel erg op de Altai versie en niet op de Mongoolse versie. De twee Campbelli's zijn heel erg verschillend. Kijk goed naar de oren bijvoorbeeld. De oren van de Mongoolse Campbelli zijn anders qua vorm: de oor heeft een hele duidelijke vouw in het oor en kan het neerleggen terwijl de Altai Campbelli juist een hele grote oor heeft die altijd recht op staat.

  Мысли вслух:
  Если мы посмотрим на кэмпбеллов, которых мы разводим, то видно, что они очень похожи на хомячков с Алтая и не похожи на хомячков из Монголии. Эти два кэмпбелла очень отличаются друг от друга. Посмотрите, например, на их уши. Уши монгольского кэмпбелла другие по форме: в ухе есть заметный сгиб и хомячок может их складывать, в то время, как Алтайский Кэмпбелл имеет большие стоЯщие уши.

  Suomennos:
  Ajatukset ääneen:
  Jos katsomme cambelleja, joita me kasvaamme, niin ne ovat harvoin näköiset hamsteria Altaista ja eivät näköiset hamsteria Mongoliasta. Nuo kaksi campbellia oikein eroaa toisistaan. Esimerkiksi, katsokaa niiden korvia. Mongolialainen campbellin korvalla on eri muoto, korvissa on kaarre ja hamsteri voi taittaa korvat, mutta altailainen campbellilla on suuret korvat, mitkä seisovat.


  De Campbelli's uit Mongolië lijken meer op de Russische dwerghamster dan de Campbelli's uit Altai. Hebben wij hier niet te maken met een tussenstap in de evolutie? Hebben wij niet te maken met een ondersoort van de Campbelli dwerghamster?

  Монгольские кэмпбеллы похожи больше на джунгариков чем на кэмпбеллов с Алтая. Не имеем ли мы здесь дело с промежуточным шагом в эволюции? Не другой ли это подвид хомячка Кэмпбелла?

  Suomennos:
  Mongolialaiset campbellit ovat näköisesti talvikkoja enemmän kuin campbelleja Altaista. Ehkä tässä on vaiheväli evoluutiossa? Onko se eri campbellihamsterin laji?


  Zou het kunnen zijn dat de Campbelli welke ontdekt is door de heer P. Campbelli inderdaad veel meer op de Russische dwerghamster leek en daarom hij de conclusie trok dat het een ondersoort betrof?

  Не может ли быть, что кэмпбеллы, открытые Кэмпбеллом действительно больше походили на джунгариков и поэтому он вынес заключение о них, как о подвиде джунгариков?

  Suomennos:
  Ehkä campbellit, jotka Campbelli löysi, tosi ovat näköisesti talvikkoja enemmän ja siksi hän luuli, että ne ovat talvikon laji?


  Helen E. Pogosianz is een vrouw die jaren lang in een instutuut met Campbelli's heeft gewerkt. Deze Campbelli's zijn in 1965 gevangen en in 1979 trad bij haar de geel-roodoog / argente mutatie op. Maar waar zijn de wildvang Campbelli's gevangen die Helen E. Pogosianz gebruikt heeft?

  Helen E. Pogosianz – женщина проработавшая долгие годы в институте с кэмпбеллами. Эти кэмпбеллы были отловлены в 1965, а в 1979 у них появилась мутация аргенты (желтый КГ). Но где были отловлены эти кэмпбеллы, которых использовала Helen E. Pogosianz?

  Suomennos:
  Helen E. Pogosianz on nainen, joka oli töissä korkeakoulussa campbellein kanssa pitkään aikaan. Nuo campbellit olivat löytty v.1965, ja v.1979 niille tuli argennen mutaatio (keltainen punasilmäisien). Mutta mistä olivat löytty nuo campbellit, joita Helen E. Pogosianz käytti?


  Is bij de dna test niet Campbelli's uit gebied Altai vergeleken met die van de Rus? Of hebben ze diverse soorten vergeleken? Is dit misschien de reden waarom bij de Campbelli dwerghamster twee soorten X-chromosomen zijn geconstateerd?

  Не был ли в днк-тесте в сравнении с джунгариком использован кэмпбелл, пойманный на Алтае? Или они сравнивали разные сорта? Может быть это причина того, что у кэмпбеллов было найдено 2 сорта Х-хромосомы?

  Suomennos:
  Ehkä DNK-testissa talvikoihin verrattuna oli käytty campbellin, joka oli löytty Altaista? Väi verrattiin erilaisia lajieja? Ehkä tästä syystä campbelleilla on kaksi Х- kromosomin lajia?


  Allemaal vragen waar ik geen antwoord op heb. Als jullie meer informatie weten over de dieren die gebruikt zijn in de testen, dan zou ik dat graag horen. Als er mensen zijn die mee willen werken om te kijken of er nog documenten te vinden zijn m.b.t. waar de wildvang Campbelli's gevangen zijn, alle hulp is welkom!

  Это все вопросы, на которые у меня нет ответов. Если вы знаете больше о животных, использованных для анализов, я хотел бы, чтобы вы поделились информацией со мной. Если есть люди, желающие работать вместе со мной, чтобы найти документы, касающиеся отловленных кэмпбеллов, районов их обитания и пр... я рад любой помощи!

  Suomennos:
  Niin nuo olivat kysymykset, joihin en tiedä vastauksia. Jos tiedätte enemmän eläimistä, jotka olivat käytti analyysissa, haluasin vaihtaksenne informaatiota minun kanssa. Jos ovat ihmiset, jotka haluavat olla töissä kanssani löyttäksemme paperit campbelleista, jotka olivat löytty, paikista, missä ne asustivat... niin olen iloinen avusta mikä tahansa!
   
 2. Ninja

  Ninja New Member

  Сообщения:
  3
  What a lovely coloured agouti campbells, I would die to have some of those! Unfortunatelly I don't understand either dutch or russian. :(
  ---
  Какие сипатичные кэмпбеллы агути, я просто умираю, как хочу кого-нибудь из них! А, к сожалению, ни по-голландски, ни по-русски не понимаю. :(
   
 3. CHETA

  CHETA New Member

  Сообщения:
  152
  Oh, they are so nice :oops: and different :shock:
  ---
  О, они такие хорошие :oops: и такие разные :shock:
   
 4. Wim

  Wim New Member

  Сообщения:
  27
  Ninja
  Copy the Russian text and use Babel fish to translate it into English.
  ---
  Ninja
  Скопируй русский тескт и используй Babel fish, чтобы перевести его на английский.
   
 5. Elika

  Elika New Member

  Сообщения:
  443
  Ninja ja kaikki suomalaiset käyttäjät, älkää hermostuko. Laitan suomennoksen forumille vähän sitten.
  ---
  Ninja и все финские участники, не переживайте. Я выложу на форум перевод на финский немного позже.
   

Поделиться этой страницей